Prestupový poriadok SFZ

Späť

Výkonný výbor SFZ na svojom zasadnutí 10.2.2015 v Bratislave schválil jednomyseľne návrh Registračeného a prestupového poriadku (RaPP), ktorý nahradzuje doterajšie normy (Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov, Prestupový poriadok pre profesionálnych futbalistov, Registračný poriadok futbalu).

Príprava jednej z najdôležitejších noriem upravujúcich každodenný futbalový život sa začala ešte v roku 2012. V rámci legislatívneho procesu prešla dvoma oficiálnymi kolami pripomienkového konania a boli do nej zapracované poznatky a pripomienky zástupcov profesionálnych i amatérskych klubov, regionálnych a oblastných futbalových zväzov a ďalších funkcionárov a odborníkov.

Na záver je potrebné poznamenať, že RaPP SFZ a jeho budúce zmeny na základe článku 1 ods. 2 FIFA RSTP podliehajú obdobne ako v prípade všetkých ostatných národných futbalových zväzov schváleniu FIFA, kde FIFA posúdi, či sme do RaPP premietli dostatočným spôsobom povinné ustanovenia RSTP FIFA. Ak bude mať FIFA výhrady budeme ich musieť ešte dopracovať."

Účinnosť novej normy bola stanovená na 15.6.2015, t.j. od začiatku budúceho súťažného ročníka 2015/2016 s jednou výnimkou. Je ním článok 40 RaPP, ktorý uvádzame v plnom znení:

Článok 40 - Riešenie sporov

 1. 1. Klub a hráč sú povinní v zmluve upraviť spôsob riešenia sporov v prípadoch, ktoré zmluva neupravuje, pričom sú povinní postupovať v súlade so stanovami SFZ a týmto poriadkom.

 2. 2. V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a národnými kolektívnymi zmluvami sú zmluvné strany povinné predložiť svoj spor založený zmluvným vzťahom na komoru SFZ - 1 v súlade s jej poriadkom alebo na RS SFZ v súlade s jeho štatútom a rokovacím poriadkom.

 3. 3. Spor s medzinárodným prvkom, ktorý nepodlieha právomoci komory SFZ a RS SFZ, môžu zmluvné strany predložiť na Komisiu FIFA pre hráčsky status, Komoru FIFA pre riešenie sporov alebo na CAS v súlade s príslušnými predpismi týchto orgánov a FIFA RSTP.

 4. 4. Komora SFZ má právomoc prejednať a rozhodnúť aj:

  1. 1) spor o nároku na výchovné,

  2. 2) spor o nároku na odstupné za amatéra,

  3. 3) spor o nároku na solidárny príspevok,

  4. 4) spor o nároku na inú kompenzáciu podľa tohto poriadku,

  5. 5) spor o oprávnenosti výpovede podľa článku 30 a 31,

  6. 6) spor o nároku na kompenzáciu v prípade výpovede bez oprávnených dôvodov,

  7. 7) spor o disciplinárnych opatreniach uložených klubom hráčovi v rámci interného disciplinárneho konania v klube,

  8. 8) návrh na určenie, či tu právny vzťah alebo právo je alebo nie je a návrh na určenie statusu hráča vrátane sporu o klubovej príslušnosti a jej zmene.

 5. 5. Komora SFZ má právomoc prejednať žiadosť klubu alebo hráča o registráciu hráča v klube mimo registračných období podľa článku 19 ods. 1 a 2 a v odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa môže vydať rozhodnutie, na základe ktorého príslušná matrika registráciu hráča vykoná. Komora SFZ vydá takéto rozhodnutie najmä ak príslušné družstvo klubu nemá dostatočný počet hráčov na účasť v prebiehajúcej súťaži (napr. zranenie viacerých brankárov A družstva klubu).

 6. 6. Komora SFZ nemá právomoc prejednať a rozhodnúť spor o vydanie ITC.

1 Orgán pre zabezpečenie spravodlivosti, ktorého právomoc a činnosť je upravená v článku 58a stanov SFZ a v poriadku komory SFZ.

Kompletný Registračný a prestupový poriadku SFZ:
http://www.obfznz.sk/images/docs/20150210_registracny_a_prestupovy_poriadok.pdf